Τεχνική Υποστήριξη

Στηριζόμενη στην ποιότητα των έργων της πανελλαδικά, η A-XEL εγγυάται το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με συντονιστή τον κ. Χάρη Παπαϊωάννου παρέχοντας σκίτσα, προσχέδια, δοκιμαστικές εφαρμογές και μελέτες εφαρμογής.
                                                                                                                      

 • Αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής: Καταγράφεται το σύνολο των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να υπολογισθεί με ακρίβεια ο κύκλος ζωής των υποδομών και το προβλεπόμενο κόστος συντήρησης σε βάθος δεκαετίας.
 • Προσχέδια και δοκιμαστικές εφαρμογές: Οι υποδείξεις του ιδιοκτήτη που διαμορφώνουν τις προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της μονάδας παρουσιάζονται σε σκίτσα, προσχέδια, φωτορεαλιστικά και δοκιμαστικές εφαρμογές ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση των σχεδιαζόμενων αλλαγών.
 • Ολοκληρωμένες ή Τμηματικές μελέτες εφαρμογής: Ανεξάρτητα από το ύψος ή το είδος της μελέτης (κατασκευές - προμήθειες - εργασίες) συντάσσεται τεχνική περιγραφή του έργου, κατασκευαστικά σχέδια, αναλυτικά σχέδια λεπτομερειών, τεύχη υπολογισμών, προμετρήσεις, φάκελοι ασφαλείας έργου και εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις.
 • Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Χρονοδιάγραμμα: Η A-XEL στοχεύει, με βάση την εμπειρία των στελεχών της, στον απόλυτο προσδιορισμό του τελικού κόστους των εργασιών. Γι' αυτόν τον λόγο συντάσσονται επιπλέον για κάθε προμήθεια ή εργασία:
  • Αναλυτικό τιμολόγιο άρθρων
  • Αναλυτικές προμετρήσεις
  • Τεχνικές και ειδικές προδιαγραφές
  • Γενική και ειδική σύμβαση υποχρεώσεων
  • Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Χρονοδιάγραμμα
 • Συντονισμός και επίβλεψη μελέτης: Ο συντονισμός για την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και η συνεχής επίβλεψη των εργασιών είναι ο τελικός κρίκος που ενώνει τις φάσεις και εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της αναβάθμισης. Γι΄αυτό η A-XEL διαθέτει στην φάση αυτή το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού ώστε να συντάσσονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αναβάθμισης ως μελλοντική αρχειακή παρακαταθήκη (τροποποιήσεις σχεδίων και λεπτομερειών, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, ημερολόγια έργου και φωτογραφικό αρχείο)